Wskaźnik ubankowienia w Polsce – z czym to się je?

Witajcie, pierwszy wpis typowo teoretyczny, jako, ze wiele osób zdaje się pytać o tym podróżując po forach.Wskaźnik ubankowienia pokazuje jaki procent społeczeństwa korzysta z usług bankowych w dowolnej formie. Narodowy Bank Polski przeprowadził dotychczas dwa badania na ten temat.Pierwsze z nich odbyło się w 2006 roku, kolejne w 2009.

Wyniki tych badań pokazują, że Polacy pod względem korzystania z usług bankowych znacząco odbiegają od średniej w Europie Zachodniej gdzie ponad 90% społeczeństwa z takich usług korzysta. W 2006 roku 48% zapytanych osób wskazało, że posiada konto w banku.W 2009 roku już 77% pytanych odpowiedziałotwierdząco na takie pytanie.

Największy wzrost wskaźnika odnotowano wśród osób o wykształceniu zasadniczym, natomiast wskaźnik wśród osób z wykształceniem podstawowym nie zmienił się. Jako jeden z najczęściej wskazywanych powodów braku konta w banku podawano niskie dochody. Wskaźnik ubankowienia rósł najszybciej na wsi oraz wśród ludzi o niskich dochodach.

Najwyższym ubankowieniem charakteryzują się nadal menedżerowie i urzędnicy, najniższym studenci, uczniowie i bezrobotni. Warto jednak zauważyć, że wśród studentów wskaźnik wzrósł dwukrotnie.

Podsumowując wyniki przeprowadzonego badania należy zauważyć, że dostęp do konta bankowego ma najwięcej osób pomiędzy 30 a 44 rokiem życia, z wykształceniem wyższym, o dochodzie od 3001 do 5000 zł oraz powyżej 5000 zł, osoby zamieszkujące miasta powyżej 500 tysięcy mieszkańców, posiadające stałą pracę, w tym przede wszystkim pracownicy instytucji państwowych lub samorządowych.

Jakie są jednak przyczyny nieposiadania konta bankowego?

Otóż w 2006 roku respondenci najczęściej wskazywali, że jest to brak potrzeby (41%), brak pieniędzy lub oszczędności (24%) oraz brak stałych dochodów lub stałej pracy (19%). W drugim badaniu jako czynnik przemawiający za niezakładaniem konta bankowego wskazano zbyt niski dochód (56 %), wysokie bezrobocie i brak stałych dochodów (52 %) oraz wysoki koszt usługbankowych (32 %).

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]